Alle categoriëen

Informatie

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Global Creations, gevestigd te Nijkerk, welke voor­waar­den zijn gedepo­neerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland te Amersfoort op onder dossiernummer 32084997, de dato 22 mei 2008.

 

Artikel 1. Definities

1.1    In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

         opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer opdracht geeft.

         opdrachtnemer: de partij die de opdracht van opdrachtgever aanvaardt. Opdrachtnemer is gebruiker van deze algemene voorwaarden.

         derden: de partij tot wie opdrachtnemer op enigerlei wijze in enige rechtsbetrekking staat, dan wel heeft gestaan, inclusief opdrachtgever en of aan opdrachtgever gelieerde entiteiten, al dan niet vallende onder een raamovereenkomst.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedin­gen en op alle overeenkomsten gedaan aan of aangegaan met derden. Zij vormen een inte­gre­rend onder­deel van de aanbiedingen en/of over­eenkomsten.

2.2    De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden. Eventu­eel ingevolge art. 3 toepasselijke inkoop­voorwaarden van derden blijven onver­let voor zover niet in strijd met deze algemene voorwaar­den. In het geval dat het be­paalde in de inkoopvoorwaar­den van derden in strijd is met het bepaalde in deze algemene voor­waarden, is het bepaalde in deze algemene voor­waarden bin­dend.

2.3    Gehele of gedeelte­lijke afwijking van deze voorwaarden is slechts mo­gelijk indien en voor zover schrif­te­lijk met opdrachtnemer is overeengekomen.

2.4    De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden, of van de onder deze voorwaarden geslo­ten overeenkomsten, laat de overige bedingen onverlet.

 

Artikel 3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever en/of derden

3.1    De algemene voorwaarden van opdrachtgever en/of derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen; opdrachtnemer aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voor­waarden van opdrachtgever en/of derden voor een opdracht als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden aanvaard of worden over­eengekomen.

3.2    Algemene voorwaarden van derden worden slechts door opdrachtnemer aan­vaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toe­passing op de daarvoor bestemde over­eenkomst. Op latere overeenkomsten tussen dezelf­de contractspartijen zijn niet automatisch wederom die algemene voorwaar­den van toe­passing. Bij iedere overeenkomst afzonderlijk dient toe­pas­sing van die algemene voorwaar­den schriftelijk en uit­drukkelijk te worden overeengekomen.

 

Artikel 4. Aanbiedingen

4.1    Alle aanbiedingen, in welke vorm ook door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend en gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte gegevens, zij dienen als één geheel te worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk schrif­telijk anders is vermeld. Aanbiedingen kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. De geldigheidsduur van deze aanbiedingen bedraagt 14 dagen na verzending daarvan, tenzij opdrachtnemer op of bij de aanbieding een andere ter­mijn heeft genoemd. Aanbiedingen zijn slechts rechtsgel­dig indien deze door de daartoe bevoegde personen van de opdrachtnemer zijn onderte­kend. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid de termijn waarbinnen de aanbieding dient te worden geaccepteerd te verlengen met een door haar te bepalen periode.

4.2    Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en begrotingen, welke opdrachtnemer bekend maakt, zijn voor opdrachtnemer niet bindend en zijn slechts bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen opdrachtnemer aanbiedt. Indien bij aan­biedin­gen door opdrachtnemer monsters worden ver­strekt, of kleuren(combinaties) worden genoemd, dan wel daarnaar wordt verwezen, dienen deze mededelingen om een indruk te geven van het te leveren pro­duct en zijn deze niet bepalend voor de te leveren samen­stel­ling en/of kwaliteit. Afwijkingen geven de opdrachtgever geen recht om de ont­vangst van de pro­duc­ten, dan wel de beta­ling daarvan te weigeren of wijziging van de overeenkomst, dan wel eniger­lei schadever­goe­ding van opdrachtnemer te verlangen.

4.3    Begrotingen van de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden zijn eveneens voor opdrachtnemer niet bindend en zijn slechts bedoeld om een indicatie te geven van de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden. Afwijkingen van de aard en de omvang van de te verrichten werkzaamheden geven opdrachtgever geen recht betaling daarvan te weigeren of enigerlei schadevergoeding van opdrachtnemer te verlangen.

4.4    Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere door de Nederlandse- of buitenlandse overheid opgelegde heffingen. Indien opdrachtnemer in een aanbieding meerdere producten aanbiedt en één prijs vermeldt, geldt deze prijs uitsluitend voor de gehele aanbieding.

4.5    Indien de aanbieding (tevens) de levering van drukwerk betreft is een marge van 10% toegelaten, met dien verstande dat de opdrachtgever verplicht is 10% meer of minder in ontvangst te nemen en te betalen.

4.6    Het doen van een aanbieding verplicht opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever. Indien de aanbieding van opdrachtnemer niet wordt aanvaard en er tussen partijen geen overeenkomst tot stand komt, is het derden niet geoorloofd de informatie opgenomen in de aanbieding te gebruiken, behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

 

Artikel 5. Overeenkomsten

5.1    Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten van opdrachtnemer binden deze laatste niet, voor zover ze door opdrachtnemer niet schriftelijk zijn bevestigd dan wel aanvaard. Als ondergeschikten zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

5.2    De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbe­vestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen, of zoveel eerder indien de uitvoering van de opdracht eerder daadwerkelijk door de opdrachtnemer is gestart.

5.3    De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

5.4    Elke met opdrachtnemer aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat van voldoende kredietwaardig­heid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer.

5.5    De rechten uit de door opdrachtgever met opdrachtnemer gesloten overeenkomst zijn niet overdraagbaar, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

5.6    Ingeval er sprake is van een raamovereenkomst met opdrachtgever, is opdrachtgever gehouden de aan hem gelieerde entiteiten die vallen onder de raamovereenkomst de verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden op te leggen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor de schade die hieruit voortkomt.

 

 

Artikel 6. Wijziging van de opdracht

6.1    Aanvullende afspraken of wijzi­gingen in de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen of door opdrachtnemer schrifte­lijk zijn beves­tigd en hiertegen binnen 5 werkdagen na verzen­ding van de beves­tiging door de opdrachtgever geen schriftelijk bezwaar is ge­maakt.

6.2    Indien als gevolg van uitdrukkelijk overeengekomen aan­vul­lende afspraken of wijzigingen in de aan opdrachtnemer ver­strekte opdracht, voor opdrachtnemer hogere kosten ontstaan, dan wel meer werkzaamheden met zich meebrengen, dan waarop bij de prijsopgave of offerte kon worden gerekend, worden deze kosten en/of worden deze meerdere werkzaamheden opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarente­gen ver­minde­ring van kosten dan wel vermindering van werkzaamheden tot gevolg hebben, zullen aanleiding geven tot betaling van een lager bedrag dan is over­eenge­komen. Een en ander conform artikel 7.5.

6.3    Door de opdrachtgever, na het tot stand komen van de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.2, verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtge­ver tijdig en schrif­te­lijk aan opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Worden deze wijzigingen monde­ling of per telefoon opge­geven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van deze wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om verlangde wijzigingen te weigeren, zonder dat dit de opdrachtgever het recht geeft de overeenkomst te ontbinden of op enigerlei wijze schadevergoeding van opdrachtnemer te vorderen.

6.4    Wijzigingen aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de vóór de veranderingen overeengekomen lever­tijd door opdrachtnemer wordt overschreden, welke termijnover­schrijding alsdan geheel voor rekening en risico komt van de opdrachtgever.

6.5    De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de opdracht / overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middels van enig technisch middel zoals bijvoorbeeld de telefoon, fax en soortgelijke transmissiemedia.

 

Artikel 7. Prijswijzigingen

7.1    Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer, door onvoorziene omstandigheden welke zich voordoen na het uitbrengen van de offerte of de aanbieding, de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn stijgen dan wel indien zich overige omstandigheden voordoen welke een stijging van de kosten voor het te leveren product of de te verrichten diensten veroorzaakt.

7.2    Indien in de aanbieding werkzaamheden of producten zijn opgenomen die door de opdrachtgever worden verricht en/of geleverd en opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, is opdrachtnemer gerechtigd de kosten verbonden aan het zelf verrichten van die werkzaamheden of leveren van die producten aan de opdrachtgever door te berekenen, onverminderd het recht van opdrachtnemer om de overeenkomst te ontbinden overeenkomstig het gestelde in artikel 14.

7.3    Indien ten gevolge van de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden door opdrachtgever kosten worden gemaakt, blijven deze voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.4    Kosten ontstaan doordat de opdrachtgever nalaat de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer mogelijk te maken, of geen medewerking verleent aan opdrachtnemer worden aan de opdrachtgever doorberekend.

7.5    De opdrachtnemer is overeenkomstig artikel 6 bevoegd de overeengekomen prijs te verhogen en te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijke specificaties aanbrengt. De opdrachtnemer zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijke overeengekomen prestatie afwijkt.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1    Op alle door opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, af­beeldingen, tekeningen, monsters, stalen, modellen etcetera behoudt opdrachtnemer zich alle intellectuele eigen­domsrechten voor. Openbaar ma­ken, kopiëren en/of verveel­voudigen op welke wijze dan ook, is slechts toegestaan met uitdrukke­lijke schrifte­lijke toestemming van opdrachtnemer.

8.2    De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldin­gen, tekeningen, monsters, stalen, modellen etcetera blijven onver­vreemdbaar eigendom van opdrachtnemer en dienen op eerste verzoek van opdrachtnemer onverwijld geretour­neerd te wor­den. Het vorenstaande lijdt geen uitzondering indien de verwaardigde werken als afzonderlijke post in het aanbod op de factuur staan vermeld.

8.3    Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling door opdrachtgever, eventuele ondergeschikten en werkne­mers van opdrachtgever, dan wel ondernemingen of personen welke op enigerlei wijze gelieerd zijn aan opdrachtgever, is opdrachtgever een boete verschuldigd van € 50.000,-- per overtreding en € 1.000,-- voor elke dag dat de overtreding voortduurt en welke boete niet voor rechterlijke mati­ging vatbaar is, onvermin­derd het recht van opdrachtnemer om aanspraak te maken op verde­re schadevergoe­ding.

 

Artikel 9. Uitvoering van de opdracht en levering

9.1    Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Indien door opdrachtnemer derden worden ingeschakeld ontstaan er tussen die derden en de opdrachtgever rechtstreeks overeenkomsten, indien zulks tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is overeengekomen. Opdrachtnemer zal in dat geval geen partij zijn bij deze tussen de derden en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomsten. Opdrachtgever stemt door aanvaar­ding van de opdracht in met de door opdrachtnemer aangewezen en nog aan te wijzen derden die ten behoeve van de verleende opdracht werkzaamheden gaan uitvoeren dan wel producten gaan leveren.

9.2    Indien opdrachtgever zelf derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrek­ken, zal hij/zij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtnemer overeen­stemming te hebben bereikt. De in opdracht van opdracht­gever door derden uit te voeren werkzaamheden geschieden geheel voor rekening en risico van opdrachtge­ver. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijk­heid jegens opdracht­gever terza­ke de werk­zaamheden welke door de door op­drachtgever aangewezen derden zijn en/of worden ver­richt.

9.3    De aan opdrachtgever te leveren producten zijn vanaf ontvangst door opdrachtnemer voor risico van opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder alle omstandigheden vindt eventueel transport voor rekening en risico van de opdrachtgever plaats.

9.4    Overeengekomen levertijden zijn steeds bij benadering vermeld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in artikel 12, kan overschrijding van de levertijd nimmer aan­spraak geven op enigerlei schadevergoeding, in welke vorm dan ook of op ontbinding van de overeenkomst behoudens het bepaalde in artikel 9.8.

9.5    Levertijden welke door de leveranciers van opdrachtnemer zijn opgegeven, binden opdrachtnemer niet. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake een mogelijke overschrijding van de door de leveranciers van opdrachtnemer genoemde levertijd. Evenmin kan opdrachtgever in dat geval aanspraak maken op enigerlei schadevergoeding, in welke vorm dan ook of op ontbinding van de overeenkomst, behoudens het bepaalde in artikel 9.8.

9.6    Indien opdrachtgever weigert de producten in ontvangst te nemen, welke door opdrachtnemer zijn geleverd, is de opdrachtgever verplicht alle uit voornoemde weigering voortvloei­ende kosten aan opdrachtnemer te vergoe­den. De producten staan alsdan voor rekening en risico ter beschikking van de opdrachtgever, doch opdrachtnemer zal alsdan gerech­tigd zijn de pro­duc­ten aan een derde te verko­pen of anderszins daar­over te beschik­ken, onver­min­derd het recht van opdrachtnemer tot het vorde­ren van ver­goe­ding van schaden, gederfde winst en/of inte­rest. Daaren­boven is opdrachtnemer gerech­tigd de overeen­komst op te schor­ten en eventueel te ontbinden overeen­kom­stig het gestel­de in artikel 14.

9.7    Indien opdrachtgever weigert de toegang te verlenen tot de plaats waar opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst dient te verrichten, of – al dan niet tijdelijk - feitelijk verhindert dat opdrachtnemer die toegang verkrijgt, is opdrachtgever verplicht alle hieruit voortvloeiende kosten en schade aan opdrachtnemer te vergoeden. Daarenboven is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst op te schorten en eventueel te ontbinden overeenkomstig het gestelde in artikel 14.

9.8    Wanneer bij de overeenkomst is bedongen dat de levering op een bepaald tijdstip zal geschieden en opdrachtgever aan opdrachtnemer schriftelijk heeft doen weten dat deze termijn in geen geval mag worden overschreden, dan is opdrachtgever gerech­tigd, om na ommekomst van de overeen­geko­men termijn zonder dat levering heeft plaats­gevonden, de overeenkomst te ontbinden, mits opdrachtnemer terzake in verzuim is. Alles behoudens overmacht aan de zijde van opdrachtnemer als geregeld in artikel 14. De opdrachtgever is ver­plicht opdrachtnemer onmid­del­lijk schriftelijk in kennis te stellen van zijn beroep op ontbin­ding. Opdrachtnemer is nimmer aanspra­kelijk voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan doordat geen of vertraagde leve­ring heeft plaatsgevonden.

9.9    Indien door opdrachtnemer voor de duur van de overeenkomst zaken aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, zijn deze zaken vanaf het moment van levering aan opdrachtnemer voor rekening en risico van de opdrachtgever en dient opdrachtgever deze adequaat te verzekeren. Bij het einde van de overeenkomst worden de zaken door of in opdracht van opdrachtnemer geïnspecteerd. Eventuele beschadigingen zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 10. Annulering

10.1      Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de door opdrachtnemer te leveren producten weigert af te nemen, is hij/zij verplicht de in artikel 9.6 genoemde schade aan opdrachtnemer te vergoeden. Voorts zal de opdrachtgever opdrachtnemer bij wege van aanvullende scha­de­loos­stelling ver­schuldigd zijn een vergoeding van de tot dan toe door opdrachtnemer verrichte werkzaamhe­den, een en ander conform de tussen partijen gemaakte prijsafspraken. Op­dracht­gever vrijwaart opdrachtnemer voorts tegen vorde­ringen van derden als gevolg van de annu­lering van de op­dracht en/of weigering der producten.

10.2      Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel behoudt opdrachtnemer zich alle rechten voor om volle­dige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadever­goeding te vorderen.

 

Artikel 11. Reclames en klachten

11.1      Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de producten deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, opdrachtnemer hiervan terstond schrifte­lijk op de hoogte te brengen. Indien de opdracht­ge­ver niet binnen 8 dagen na de dag van levering opdrachtnemer wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opge­merkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgele­verd, in te stemmen en vervalt ieder recht op het indie­nen van klachten.

11.2      Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld inge­diende klach­ten te controleren. Klachten worden door opdrachtnemer niet meer in behandeling genomen wanneer opdrachtgever tot verwer­king of doorleve­ring is overge­gaan terwijl opdrachtgever het beweerde gebrek aan de pro­ducten na grondig onderzoek had kunnen consta­teren.

11.3      De ondeugdelijkheid van geleverde producten kan door opdrachtgever met alle middelen worden aangetoond, met dien verstande dat als ondeugdelijkheid uitsluitend wordt aangemerkt het niet voldoen aan het geleverde product aan de bij opdrachtnemer ten aanzien van dat product geld­ende speci­fica­tie(s).

11.4      Op opdrachtgever rust de bewijslast dat de producten, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door opdrachtnemer zijn geleverd.

11.5      Indien de klacht naar het oordeel van opdrachtnemer juist is, zal opdrachtnemer te harer keuze hetzij een billijke schadever­goe­ding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten, hetzij de geleverde producten gratis vervan­gen na terugzen­ding daarvan door opdrachtgever in de originele toestand. Betaling van de schadevergoeding door opdrachtnemer geschiedt met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 15.8 en 15.9. Opdrachtnemer is niet tot verdere schade- of kostenver­goeding hoe ook genaamd ver­plicht.

11.6      Klachten geven de opdrachtgever geen recht ontbin­ding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeel­telijk na te laten of uit te stel­len.

11.7      Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of de verleende diensten en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 5 dagen na de verrichte werkzaamheden en/of na verzending van de factuur te worden ingediend. Het bepaalde in de leden 1 t/m 6 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing, tenzij zulks in strijd is met de aard of strekking van dat artikellid.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1      Opdrachtnemer is nimmer verplicht tot vergoe­ding van middellijk of onmiddellijk geleden schade, in welke vorm dan ook, veroorzaakt door vertraagde levering, ondeugde­lijkheid van geleverde pro­duc­ten, of anders­zins, tenzij voornoemde schade is ont­staan door opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.

12.2      Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, veroorzaakt door de werkzaamheden welke door derden ten behoeve van de uitvoering van de opdracht worden verricht, dan wel ontstaan door de door derden ten behoeve van de uitvoering van de opdracht geleverde producten.

12.3      Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige bescha­diging of waardevermindering van producten ontstaan tijdens verzending ervan, indien niet franco is geleverd.

12.4      Voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid is mede bedongen ten behoeve van werknemers en medewerkers van opdrachtnemer en van derden die door of vanwege opdrachtnemer te werk zijn gesteld of van wier diensten door opdrachtnemer gebruik is gemaakt. De opdrachtgever is gehouden zowel opdrachtnemer als de onder deze bepa­ling bedoelde (rechts-)personen te vrijwaren tegen mogelijke aan­spraken van derden.

12.5      Met inachtneming van het hiervoor­ gestelde reikt de aan­sprakelijkheid van opdrachtnemer nimmer verder dan de hoogte van het netto-factuurbedrag van de betreffende levering, terwijl de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voorts nimmer verder reikt dan de dekking van de door opdrachtnemer afgeslo­ten aan­sprakelijk­heids­verzekering.

12.6      In de bedingen in bovenstaande artikelleden wordt de aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitgeslo­ten voor zover dit niet in strijd is met dwingendrechte­lijke wetsbepalingen.

12.7      Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspra­ken van derden ter zake van schade verband houdende met of voort­vloeiende uit (het gebruik van) de door opdrachtnemer geleverde producten en/of verrichte werkzaamhe­den, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.

 

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

13.1      Totdat alle vorderingen die opdrachtnemer heeft of zal verkrij­gen op opdrachtgever, uit welke hoofde ook, volle­dig zijn betaald, blijven de door opdrachtnemer gele­verde producten, hetzij ver­werkt, hetzij onver­werkt, uitslui­tend eigen­dom van opdrachtnemer. Ingeval van enige beschadiging komen opdrachtnemer de rechten toe op eventuele schadevergoeding door verzekeraars.

13.2      De opdrachtgever is niet bevoegd zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer op deze producten pand­rech­ten of andere zekerheidsrechten te vestigen of an­derszins daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde producten te verrichten.

13.3      Ingeval de opdrachtgever enige ver­plichting uit een met opdrachtnemer geslo­ten overeenkomst niet nakomt, of gerede vrees bestaat dat deze zijn verplichtingen niet nakomt, is opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de producten terug te nemen, terwijl de op­drachtgever verplicht is de pro­duc­ten alsdan op eerste afroep franco aan opdrachtnemer te retour­neren. Inge­val opdrachtnemer een beroep doet op het eigen­doms­voorbe­houd wordt/ worden de over­een­komst(­en) ook zonder rechter­lijke tussen­komst ontbonden, onver­min­derd het recht van opdrachtnemer tot het vorderen van ver­goe­ding van schaden, gederfde winst en inte­rest.

13.4      Opdrachtnemer heeft de hiervoor in lid 3 van dit arti­kel genoemde bevoegdheden eveneens indien de opdrachtge­ver liquideert, een besluit neemt tot terugbetaling op aandelen, een besluit neemt tot fusie of splitsing, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend, of met beslag op zijn vermogen wordt bedreigt of (wanneer de opdrachtgever een natuurlijk persoon is) indien hij komt te overlijden, metterwoon vertrekt naar het buitenland of het vrije beheer over zijn vermogen verliest.

13.5      De opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer terstond schrifte­lijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op producten waarop krachtens dit artikel eigen­doms­voorbehoud rust.

13.6      Mocht te eniger tijd blijken dat de opdrachtgever niet aan deze verplichtingen heeft voldaan, dan is deze een onmiddel­lijk opeisbare boete verschuldigd van 10% van het onbe­taalde gedeelte van het verschuldigde.

 

Artikel 14. Toerekenbare tekortkoming, opschorting en ontbin­ding

14.1      Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk toere­kenbaar tekort is geschoten in de nako­ming van de uit enige met opdrachtnemer gesloten overeenkomst voort­vloeien­de verbinte­nissen, alsmede in het geval van fail­lisse­ment dan wel aanvraag van faillis­sement of surse­ance van beta­ling van de opdrachtgever dan wel aanvraag van voor­noemde sursean­ce of bij stilleg­ging of li­quidatie van diens bedrijf, of met beslag op zijn vermo­gen wordt bedreigd of (wanneer opdrachtgever een natuurlijk persoon is) indien hij komt te overlij­den, metterwoon vertrekt naar het buitenland of het vrije beheer over zijn vermogen ver­liest, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat daartoe een inge­bre­kestelling is vereist. Opdrachtnemer zal alsdan gerech­tigd zijn de overeen­komst c.q. de over­eenkom­sten geheel of ten dele te ont­binden, of de uitvoering van deze overeenkomsten op te schorten, zulks zonder dat opdrachtnemer tot enige schade­ver­goe­ding of garantie gehouden zal zijn en onver­minderd de aan opdrachtnemer verder toekomen­de rechten. opdrachtnemer zal ge­rech­tigd zijn van de opdrachtgever beta­ling te vorde­ren van reeds gemaakte kosten, schade en interes­ten, daaronder begrepen de door opdrachtnemer gederfde winst, ver­oor­zaakt door de te­kort­koming van de opdrachtgever.

14.2      Ingeval van verhindering tot uitvoering van de over­een­komst ten gevolge van overmacht, is zowel opdrachtnemer alsook de opdrachtgever gerechtigd zonder rechterlijke tus­sen­komst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de over­een­komst geheel of ten dele te ontbinden.

14.3      Als overmacht worden onder meer beschouwd alle on­vrijwil­li­ge storingen of belemmeringen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of be­zwaarlijker wordt of nakoming van de overeenkomst redelijker­wijs niet meer van opdrachtnemer kan worden gevergd, zoals storm­schade en andere natuur­rampen, overstroming, brand, of andere vernietigin­gen in fabrie­ken of magazij­nen, be­lemme­ringen door der­den, gehele of gedeeltelijke werk­stakin­gen, uit­slui­tin­gen, zowel hier te lande als in het land van herkomst van materia­len, oorlog of oor­logs­gevaar hier te lande of in andere lan­den, gehele of gedeel­telij­ke mobi­lisatie, staat van beleg, oproer, sabo­tage, ver­lies of beschadi­gingen van materiaal bij transport, ziekte van onvervangbare werknemers, bovenma­tig ziekte­ver­zuim van het personeel, buiten­gewone omstan­digheden zoals uit- en invoerverboden, belemmerende maatregelen van enige over­heid, gebrek aan of sto­ringen in middelen van vervoer, niet of niet-tijdi­ge levering van goederen door leveran­ciers, uitval van elektriciteit en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de con­trole of de zeggen­schap van opdrachtnemer vallen.

14.4      Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt opge­schort ten gevolge van overmacht, is degene in wiens opdracht of op wiens verzoek de opschorting plaats­vindt, verplicht binnen 14 dagen te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeel­telijke ont­binding van de overeenkomst en deze keuze middels een aangetekend schrij­ven aan de andere partij ken­baar te maken.

14.5      Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen van werkzaam­heden welke voor de uitvoering van de betref­fende over­eenkomst zijn verricht alsmede van deelleverin­gen welke door opdrachtnemer zijn gedaan voordat van de overmacht veroor­za­kende om­standig­heid is gebleken.

14.6      Opdrachtnemer heeft het recht zich ook op over­macht te beroe­pen indien de omstandigheid, die de over­macht ople­vert, intreedt nadat haar prestatie gele­verd had moeten zijn.

14.7      Ingeval van ontbinding of opschorting van de overeen­komst door opdrachtnemer ten gevolge van over­macht, zal deze niet gehou­den zijn tot enige schade­vergoeding in welke vorm dan ook.

 

Artikel 15. Betaling

15.1      Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na fac­tuurdatum, tenzij op de factuur een andere termijn is vermeld of schriftelijk anders is overeengeko­men.

15.2      Alle betalingen dienen in Nederlandse valuta plaats te vinden – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen - zonder enige aftrek of verre­kening te geschieden ten kantore van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening.

15.3      Klachten, van welke aard dan ook, geven de opdrachtgever nimmer het recht betaling van een factuur te weige­ren en/of op te schorten.

15.4      Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om van opdrachtgever genoeg­zame zekerheid te verlangen ter voldoe­ning van al hetgeen de opdrachtgever aan opdrachtnemer ver­schul­digd is en/of zal zijn. Indien de op­drachtgever in gebreke blijft met het stellen van de door opdrachtnemer verlangde genoegzame zeker­heid, is opdrachtnemer be­voegd hetzij de uitvoe­ring van de over­eenkomst op te schorten, hetzij de over­een­komst te ont­binden. Met be­trekking tot opschor­ting en ontbinding van de overeen­komst is het ge­stelde in artikel 14 van over­eenkomstige toe­passing.

15.5      Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om van opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de koopprijs dan wel een voorschot op de in rekening te brengen werkzaamheden te verlan­gen. Indien de opdrachtge­ver hiermee in gebreke blijft, is opdrachtnemer bevoegd hetzij de uit­voe­ring van de over­een­komst op te schorten, hetzij de over­een­komst te ont­bin­den. Met be­trekking tot opschorting en ontbinding van de overeen­komst is het ge­stelde in artikel 14 van over­een­komstige toe­pas­sing.

15.6      Wanneer betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen de in deze voorwaarden voorgeschre­ven of afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn, is de opdrachtgever van rechts­wege in ver­zuim zonder dat enige ingebreke­stelling zal zijn vereist. In dat geval zal opdrachtnemer gerechtigd zijn, boven het aan haar ver­schuldigde, de wettelijke rente vermeer­derd met 3% in reke­ning te brengen vanaf de ver­valdag, waar­bij een gedeelte van de maand berekend wordt als een volle maand.

15.7      Alle kosten vallende op de inning van enig door de op­drachtgever­ aan opdrachtnemer verschuldigd bedrag - gerechte­lijk dan wel bui­tengerechtelijk - zijn voor reke­ning van de opdrachtgever. Bui­tengerechtelijke incasso­kosten zijn door de opdrachtgever ver­schuldigd in ieder geval waar­in opdrachtnemer zich voor de invorde­ring van de hulp van een derde heeft verzekerd. Deze kosten bedra­gen in elk geval 15 % van het te innen bedrag met een minimum van € 250,--. Indien de werkelijk door opdrachtnemer gemaakte buitengerechte­lijke kosten meer bedragen is de opdrachtgever deze kosten aan opdrachtnemer verschuldigd. Uit het enkele feit dat opdrachtnemer zich heeft verze­kerd van de hulp van een der­de, blijkt de grootte van en de gehou­denheid tot betaling van de bui­tengerech­telijke kosten.

15.8      Betalingen van de opdrachtgever aan opdrachtnemer strekken in de eerste plaats tot mindering van de door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechte­lijke kosten, daarna tot mindering van aangekweekte rente en tenslotte tot minde­ring van de hoofdsom, waarbij in het geval opdrachtgever meerdere facturen van opdrachtnemer onbetaald heeft gelaten beta­lingen in eerste plaats strekken tot mindering van de jongste factuur.

15.9      Indien opdrachtnemer na acceptatie van reclames en klachten aan opdrachtgever een billijke schadevergoeding betaalt, wordt het bedrag van deze schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.8 in mindering gebracht op de vordering van opdrachtnemer op de opdrachtgever. Indien opdrachtnemer geen vordering meer heeft op de opdrachtgever, dan zal het bedrag aan de opdrachtgever worden gerestitueerd.

 

Artikel 16.Geschillen

16.1      Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voort­vloeiende uit of verband houdende met aanbiedingen of overeenkomsten waarop deze voor­waarden van toepas­sing zijn of be­treffende de voorwaarden zelve en haar uitleg of uitvoering, zijn onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter welke be­voegd is in de vesti­gings­plaats van opdrachtnemer, zulks onver­minderd de be­voegd­heid van opdrachtnemer om desgewenst de rech­ter van de woon­plaats of vestigingsplaats van de opdrachtge­ver te verzoeken.

16.2      Op alle aanbiedingen of overeenkom­sten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is overigens het

Nederlands Recht toepasselijk.